Задължения на домоуправителя

Домоуправителя или помощник-домоуправителя има следните ангажименти:

 • да представлява сградата в режим на Етажна Собственост пред общински и държавни органи и институции;
 • да организира, съобразно законовите изисквания, общи събрания на Етажната Собственост;
 • да организира планирани или инцидентни ремонтни дейности;
 • да определя и следи за заплащане на дължимите такси към Етажната Собственост – режийни, електричество, поддръжка на асансьор, капиталови ремонти и др.;
 • да води Книгата на Собствениците (домовата книга) и др. изискуеми документи от ЗУЕС;
 • да следи за почистване и поддържане на общите части на сградата (стълбища, коридори, фоайе, етажни площадки, парапети, первази, врати, мазе, тавански помещения, входна дограма, прозорци и др.);
 • да следи за техническата поддръжка и почистване на асансьорите;
 • да следи за техническа поддръжка на общите инсталации (ВиК, електрическа, топлопреносна, газопреносна и т.н.);
 • да следи за изправността и поддръжката на домофонната система;
 • да определя график и следи за изпълнението му, за снегопочистване на прилежащите площи;
 • да организира изпълнението на решенията на Общото Събрание;
 • да следи за спазването на вътрешния ред в Етажната Собственост;
 • да съхранява документите и кореспонденцията на Етажната Собственост;
 • да изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на Етажната Собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
 • осъществява други правомощия, възложени му от Общото Събрание.